Titular i condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació - en endavant CGC -, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferits a la nostra web: www.telematiconline.net, de propietat de TELEMATIC SOLUCIONS INFORMATIQUES, S.L. (en endavant TELEMATIC sociedad espanyola, amb NIF B61904520, i ubicada a C/Sant Sebastià, 7 08800-Vilanova i la Geltrú (Barcelona) – España.

Els usuaris que realitzin compres a telematiconline.net accepten plenament les presents CGS i queden vingulats per aquestes, com si fossin escrites en el moment de la contractació/compra. Serà requisit indespensable la lectura i l'acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de telematiconline.net.

TELEMATIC SOLUCIONS INFORMATIQUES, S.L. es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense avís previ. Les CGC seran sempre accessibles a partir d'aquest lloc web, per tal que l'usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant, la realització de la comanda mitjançant la cumplimentació del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofertat i amb les condicions generals de venda vigents en aquest moment concret. Un cop formalitzada la comanda, s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb tote sles garanties legals que amparen el consumidor adquirent i, des d'aquest instant, els preus i condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l'acord exprés d'ambdós contractants. El Català serà la llengua utilitzada per formalitzar el contracte. El document electrònic en el que es formalitzi el contracte s'arxivarà i l'usuari hi tindrà accés a través de la seva zona de client. Condicions revisades a 3 de desembre del 2018.

Telemàtic es reserva el dret de denegar i/o suspendre l'accés als serveis prestats a telematiconline.net per raons de vulneració de la bona fe contractual, incompliment de la legislació d'aplicació, de les presents Condicions Generals de Compra i/o en els supòsits de frau detectats per aquest empresa i/o qualsevol dels seus proveïdors.

Enviaments

  • Els terminis d'entrega oscil·len entre les 24 i les 72 hores a elecció del client. No podem garantir aquests terminis d'entrega, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. En poblacions rurals allunyades de nuclis urbans, no és posisble garantir en cap cas l'entrega en 24 hores.
  • Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada a tots i cadascun dels productes oferts. En les comandes que incloguin diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l'article el termini de lliurament del qual sigui major.
  • El client disposarà de 5 dies per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s'inclou tot el que deu als productes inclosos. Passats aquests 5 dies es donarà per acceptat l'enviament i no s'acceptaran reclamacions per desperfectes o errors amb l'enviament.
  • Es considerarà lliurada una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. És en els propers 5 dies quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que poguessin existir.
  • En cas de rebre un producte danyat pel transport, és recomanable contactar-nos dins de les primeres 24 hores per poder reclamar la incidència a l'empresa de transport. De la mateixa manera és convenient deixar constància a l'empresa de transport:
    • Correos Express: 900 122 333
  • Pot consultar tota la informació relativa a les despeses d'enviament fent click aquí.

Desistiment

A aquest efecte, Telematic informa que el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per poder exercir el dret de desistiment. Per tal d'escurçar els temps i que pugui fer la devolució d'una manera còmoda i sense demores, des de Telematic us aconsellem que contacteu telefònicament amb nosaltres al 938142809 o per mail a info@gruptelematic.net.

Conforme a la legislació vigent, es pot procedir deixar sense efecte el contracte subscrit, sense necessitat de justificar aquesta decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client sempre que el producte estigui degudament precintat dorigen.

El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d'una manipulació diferent a la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a.     La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el dret de desistiment.

b.     El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.

c.     El subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d.     El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

e.     El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f.      El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g.     El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

h.     Els contractes en què el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s'ha d'aplicar als serveis o béns addicionals esmentats .

i.      El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

j.      El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d'aquestes publicacions.

k.     Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.

l.      El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

m.   El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva que en conseqüència perd el dret de desistiment.

Un cop rebem el/s producte/s, et retornarem els diners segons la forma de pagament que hagis utilitzat:

·        Si pagues amb targeta, l'abonament el realitzarem en el teu compte en un termini de 48 a 72 hores.

·        Si pagues per PayPal, l'abonament el realitzarem en el teu compte PayPal.

·        Si el pagament el fes per transferència, et demanarem un número de compte per fer-te l'abonament. Tens en compte que poden passar fins a 48h hàbils fins que es vegi reflectit en el teu compte bancari.

·        Si pagues per finançament, procedirem a realitzar una cancel·lació total o parcial de la quantitat finançada segons el cas.

·        Per a la resta de les formes de pagament, et sol·licitem un número de compte per fer-te l'abonament.

Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultant d' una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. Consulta la nostra política de devolucions:Condicions de devolucions per a clients particulars

·        Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge i condicions originals, en perfecte estat i protegida, evitant enganxades, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l' article. En cas contrari TELEMATIC es reserva el dret de rebutjar la devolució.

·        Un cop emplenada i enviada la sol·licitud de devolució, rebràs les instruccions perquè ens ho facis arribar a les nostres instal·lacions al teu correu electrònic. Hauràs de trametre els béns sense cap demora, en un termini màxim de 14 dies naturals des que ens comuniquis el teu desig d'exercir el dret.

·        Les despeses de transport originades per la devolució aniran al teu càrrec. Ets lliure d'elegir i buscar l'agència que més s'adapti a les teves necessitats o t'ofereixi les tarifes més competitives. No obstant pots fer un càlcul del cost que pot comportar-te aquí:

o   http://redyser.com/index.php?ap=envios&m=contado&a=cumplimentar

o   http://www.correos.es/ss/Satellite/site/Aplicacion_C-1349167812806-1363184049882/includeTemplate=COR_Aplicacion-sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GB

o   Tourline

o   Zeleris

o   Seur

·        Una vegada rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l' import. Et retornarem el pagament rebut, inclòs la despesa de lliurament amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la teva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereixim.

·        Devolució de productes amb regal o promoció. Serà obligatori la devolució completa (pack complet o article + regal) per poder procedir al reemborsament. En el cas de productes que inclouen codis de descàrrega de jocs serà requisit no haver-lo descarregat per procedir a l' abonament complet. En el cas que s' hagi descarregat es descomptarà l' import del joc al total a reemborsar.

Condicions de devolucions per distribuïdors

·        Únicament s' acceptaran devolucions de material sense desprecintar i en perfecte estat, durant els 30 dies naturals posteriors a la seva recepció.

·        Les promocions existents a la web que estenguin el termini de lliurament de 30 dies no seran aplicables a distribuïdors, que tindran sempre un termini de devolució de 30 dies.

·        Aquestes devolucions seran tramitades com a devolució comercial, ja que no hi ha cap llei que reguli els drets de devolució entre empreses, i aquestes tramitacions estan regulades segons les condicions de TELEMATIC.

·        No s' acceptaran devolucions de productes en blíster o termosegellat, i resta de productes que presentin un precinte de fàbrica de seguretat trencat; com per exemple, plaques base amb cables desprecintats, monitors, impressores, targetes de memòria, etc.

·        Aquestes condicions no anul·len el dret de garantia o canvi de productes defectuosos. TELEMATIC es reserva el dret a denegar la devolució en cas de detectar-se qualsevol anomalia en el producte retornat.

Garanties

La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o manipulació del mateix diferent a la necessària per establir la seva naturalesa, característiques o el seu funcionament. En aquests casos el consumidor haurà de fer-se càrrec de la seva reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:

·        Defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions de TELEMATIC.

·        Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per TELEMATIC, així com els productes que són objecte d' un contracte de suport específic.

·        Incorrecta configuració software/hardware, per part del client, d'un equip, component o perifèric. Incorrecta configuració software/hardware o avaria en un equip provocada per un component no subministrat per TELEMATIC i incorporat pel client.

·        Infecció de virus informàtics, per part del client, en equips, discos durs o disquets de drivers o de programari addicional.

Tota la informació relativa a garanties dels productes la trobes a la secció de garanties. Cancel·lacions de comandes Les cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies.

Resolució de litigis

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sistema de compensació per còpia privada

En virtut del Reial Decret-Llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, en relació al sistema de compensació equitativa per còpia privada, TELEMÀTIC SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, SL haurà de cobrar, en els casos que procedeixi, una compensació per la venda d’aquells productes o aparells no tipogràfics, posats a la venda a telematiconline.net, destinats exclusivament a l’ús privat, no professional ni empresarial, que reprodueixin obres (llibres o publicacions assimilades, fonogrames i videogrames) titularitat de tercers (editors, productors de fonogrames i videogrames, artistes, intèrprets...).

No obstant l’anterior, s’informa de l’existència d’un sistema d’exceptuació i reemborsament del pagament d’aquestes compensacions que està regulat en el nou art. 25, punts 7 i 8 de la Llei de Propietat Intel·lectual, modificat pel Reial Decret-llei 12/2017 que regula el mode i requisits per justificar el dret al reemborsament per aquelles persones físiques i jurídiques exonerades per llei i/o aquelles que sense estar exceptuades, hagin acreditat destinar el producte adquirit a un ús exclusivament professional o a la seva exportació o entrega intracomunitària.

En aquest sentit, aquelles empreses, professionals, autònoms i organismes públics exonerats en el sentit indicat, hauran obligatòriament d' acreditar a TELEMÀTIC SOLUCIONS INFORMÀTIQUES, SL, mitjançant els certificats que estableix el Reial decret llei, que estan dins dels supòsits d' exempció de cànon per poder aplicar-los legalment.

Més informació a l’enllaç següent: http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7718.pdf

Product added to wishlist
En estos momentos no estamos disponible, en breve responderemos a tu consulta.